ANBI informatie

Stichting Stadslanbouwkas De Oude Beer heeft vanaf 1-1-2021 de ANBI status. Dat heeft voordelen voor supporters die een bijdrage leveren aan de kas:

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
 • Naam van de organisatie: Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer, KvK 68817487
 • RSIN of het fiscaal nummer: 857605021
 • Contactgegevens van de instelling: secretariaatdeoudebeer@gmail.com en 0620978041 (secretaris)
 • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie Artikel 2 oprichtingsacte, toegevoegd
 • Hoofdlijnen van beleid: Beleidslan 2021, toegevoegd.
 • De bestuurders:
 • Voorzitter: A.G. van Zanten
 • Penningmeester: G.W.B. Wieringa
 • Secretaris: J.T.M. Janssen
 • Lid: J.S.P. Visser
 • Beloningsbeleid
 • Het beloningsbeleid van het bestuur staat in artikel 4 lid 5 van de statuten. Bestuursleden ontvangen geen beloning maar hebben wel recht op een vergoeding van door hen gemaakte kosten.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Toegevoegd verslag van de activiteiten
 • Financiële verantwoording:
 • Toegevoegd zijn alle bescheiden over het jaar 2019 in één document. Verder de balans per 1-1-2020, de Winst- en Verliesrekening 2020, de begroting 2021

Balans 2020 DOB.pdf

DOB begroting 2021.pdf

DOB Jaarplan 2021.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

jaarverslag stichting stadslandbouwkas 2020.pdf

Statuten minuut oprichting Stichting Stadslandbouwkas De Oude Beer.pdf

W&V DOB 2020.pdf